top of page
HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN IJSCLUB ZEVENHUIZEN

Artikel 1. Naam en oprichting

De vereniging draagt de naam Zevenhuizensche IJsclub en is gevestigd in Zevenhuizen, gemeente Zuidplas
Zij is opgericht op 20 november 1880 te Zevenhuizen.

Artikel 2. Doel

De vereniging heeft ten doel het schaatsenrijden in het algemeen te bevorderen.

Artikel 3 Middelen

De vereniging tracht dit doel te bereiken door:

 1. het uitschrijven, regelen en bevorderen van wedstrijden en demonstraties;

 2. het uitschrijven, regelen en bevorderen van ijstochten;

 3. verstrekken van inlichtingen ten dienste van het toerisme op de schaats;

 4. het samenwerken met instellingen, verenigingen en personen waar dit het belang van de vereniging ten goede komt;

 5. het maken van propaganda;

 6. andere wettige middelen.

Artikel 4. Verenigingsjaar

Het verenigingsjaar loopt van 01 november tot en met 31 oktober van het daaropvolgende jaar.

Artikel 5. Bevoegdheid

De bevoegdheid van de vereniging strekt zich uit over Zevenhuizen, gemeente Zuidplas betreffende;

 1. die plaatsen waar de vereniging een baan heeft gemaakt, hetzij met schriftelijke of mondelinge toestemming van de rechthebbende eigenaar;

 2. en/of gepachte gebieden waar een baan gesticht wordt of zal worden.

Artikel 6. Leden en donateurs

1. De vereniging bestaat uit

 1. Gewone leden

 2. Jeugdleden

 3. Ereleden

 4. Leden van Verdienste

 5. Donateurs

2. Gezinslidmaatschap:
Gewone leden zijn leden die de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt voor één november van het lopende verenigingsjaar. Jeugdleden zijn leden tot en met de leeftijd van 15 jaar die voor één november van het lopende verenigingsjaar deze leeftijd hebben bereikt. Leden van één gezin hebben recht op een gezinslidmaatschap. Dit lidmaatschap bestaat er uit dat er een bedrag wordt gerekend voor ouders met kinderen onder de 16 jaar.

3. Ereleden en Leden van Verdienste

Deze betalen geen contributie en hebben gratis toegang tot de wedstrijden

4. Donateurs
Donateurs zijn natuurlijke personen of rechtspersoonlijkheid bezittende verenigingen of lichamen.
Zij hebben gratis toegang tot de wedstrijden en steunen de vereniging met een eenmalige bijdrage of vast bedrag per jaar, waarvan de minimale omvang door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld.
Het donateurschap van de vereniging wordt verkregen door aanmelding bij en aanvaarding door het bestuur

 

Artikel 7 Lidmaatschap

1. Toetreden
Het toetreden van het aantal nieuwe leden en jeugdleden wordt op de algemene ledenvergadering bekend gemaakt.

2. Statuten en huishoudelijk reglement
Elk lid heeft de beschikking over de statuten en het huishoudelijk reglement welke op de website van de vereniging te vinden zijn. De statuten kunnen ook opgevraagd worden bij de secretaris.

Artikel 8. Rechten en Verplichtingen

De vereniging heeft het recht:

 1. entreegelden te heffen;

 2. bij wedstrijden, toertochten en op de ijsbaan gereduceerde entreegelden te heffen van haar leden, jeugdleden, ereleden, leden van verdienste en donateurs.

Artikel 9. Bestuur

1. Functies:
De voorzitter is onder meer belast met:

 • De algemene leiding van het bestuur;

 • Hij leidt alle vergaderingen;

 • Ziet er op toe, dat de bestuursleden de hun bij het huishoudelijk reglement opgelegde taken naar behoren verrichten.

 • * Hij is de officiële woordvoerder van de vereniging;

 • Bij staking van de stemmen in de bestuursvergadering heeft hij de uiteindelijke beslissing.

De secretaris is onder meer belast met:

 • Het bijhouden van de notulen van de vergadering;

 • Stelt in overleg met de voorzitter de agenda vast voor de vergaderingen;

 • Het aankondigen van vergaderingen, bijeenkomsten, verkiezingen en stemmingen;

 • Zorgt of laat onder zijn verantwoording zorgdragen voor het maken en versturen van de notulen van de vergaderingen;

 • Het voeren van correspondentie en in het archief houden van kopie van alle door hem verzonden brieven, voor zover dit niet behoord tot de werkkring van een ander bestuurslid;

 • Het opstellen van het jaarverslag;

 • Het in het archief bewaren van statuten en huishoudelijk reglement met vermelding van de dag waarop deze in werking zijn getreden;

 • Het bijhouden van de lijst van leden.

De penningmeester is onder meer belast met:

 • De inning en het beheer van de gelden van de vereniging en is bij nalatigheid hiervoor persoonlijk aansprakelijk;

 • Het bijhouden van de boekhouding;

 • Het voeren van correspondentie over financiële zaken en het in het archief houden van kopie van alle door hem verzonden brieven en van ontvangen brieven voor zover betrekking op de financiën van de vereniging;

 • Het opstellen van een financieel jaarverslag en indienen van een jaarbegroting.

 • Op de algemene bestuursvergadering brengt de penningmeester verslag uit over dit beheer;

 • Tevens presenteert hij op de algemene ledenvergadering het financiële jaarverslag en de begroting voor het komende jaar.

1e IJsmeester
Deze is primair verantwoordelijk voor het bepalen van de dikte van het ijs, de veiligheid van de ijsvloer en aanspreekpunt van het dagelijks bestuur hieromtrent

De Technische commissie
Deze is verantwoordelijk voor de materialen, zoals schuifmachines, voertuigen, electra, palen etc.

EHBO commissie
Deze is verantwoordelijk voor het verzorgen van alle materialen met betrekking tot de EHBO.

Activiteiten en wedstrijdcommissie
Deze is verantwoordelijk voor het organiseren van wedstrijden en activiteiten en de materialen en personen die benodigd zijn.

Als het bestuur uit voldoende personen bestaat zal er altijd een tweede voorzitter, tweede secretaris en tweede penningmeester worden gekozen.

2. Commissies
Het verenigingsbestuur kan commissies in het leven roepen, wanneer zij dit wenselijk acht. Deze commissies zullen worden benoemd voor het vervullen van een bepaalde taak. Bij de instelling van de commissie wordt haar taak, samenstelling en werkwijze zo nodig bij instructie vastgesteld. Voor het doen van uitgaven hebben de commissies de goedkeuring van het bestuur nodig. De commissie houdt op te bestaan wanneer zij haar doelstellingen verwerkelijk heeft, dit ter beoordeling van het bestuur en/of de ledenvergadering

3. Besluiten

 1. Het bestuur van de vereniging is gerechtigd, om tijdens vergaderingen, wedstrijden en/of dergelijke, in bepaalde gevallen besluiten te nemen welke in het belang zijn van de vereniging;

 2. Het verenigingsbestuur kan alleen rechtsgeldig besluiten indien tenminste de helft van de bestuursleden + 1 lid aan de stemming hebben deelgenomen.

 3. Voor spoedeisende of dringende zaken is het dagelijks bestuur gerechtigd tot het nemen van besluiten zonder voorkennis van het bestuur. De verantwoording vindt dan achteraf plaats;

 4. De voorzitter is bevoegd, tot aanvang van de ledenvergadering, later binnengekomen voorstellen aan de agenda toe te voegen. De secretaris van het bestuur wordt hierover uiterlijk voor aanvang van de vergadering door de indiener geïnformeerd.

4. Geheimhouding

 • Alle bestuursleden zijn verplicht tot geheimhouding van die zaken welke door de voorzitter als vertrouwelijk zijn aangeduid. Beëindiging van het lidmaatschap heft deze verplichting niet op.

5. Vacatures en aftreding bestuursleden

 • Het rooster geldig voor het aftreden van bestuursleden houdt er altijd rekening mee dat voorzitter, secretaris en penningmeester niet gelijktijdig aftreden;

 • Het bestuur voorziet zelf in tussentijdse vacatures. Het in een dergelijke vacature benoemde bestuurslid betreft een, tot de algemene ledenvergadering, voorlopige benoeming.

6. Kosten
Elk bestuurslid is gerechtigd ten behoeve van de vereniging gemaakte autokosten, telefoonkosten en representatiekosten e.d. bij de vereniging te declareren. Deze declaratie wordt ingediend bij de penningmeester en door deze voor akkoord ondertekend.
Alle leden en vrijwilligers krijgen overigens geen geldelijke vergoeding.

7. Aansprakelijkheid

 • Het bestuur is nimmer aansprakelijk voor geleden materiele, immateriële schade en ziektekosten ten gevolge van deelname aan de activiteiten van de vereniging. Hieronder wordt mede verstaan de tijd gedurende dat men op weg is naar of van deze activiteiten.

 • Deelname aan de activiteiten van de vereniging door leden en anderen geschiedt geheel op eigen risico.

Artikel 10. Wedstrijden

Voor alle wedstrijden gelden uitsluitend de betreffende wedstrijdreglementen van de KNSB.

Artikel 11. Slotbepalingen

1. Ieder lid, donateur en sponsor wordt geacht de statuten en reglementen te kennen evenals alle andere zaken welke schriftelijk aan hem ter kennis zijn gebracht.

Onder schriftelijk wordt verstaan:

 1. Persoonlijk gerichte brief

 2. Verstrekte info-bulletins

 3. Mededelingen op de website

2. Het bestuur voorziet in alle gevallen waarin statuten en dit reglement niet voorziet.

3. Wijzigingen in het reglement kunnen worden aangebracht :

 1. Op voorstel van het bestuur;

 2. Op voorstel van de leden.

 3. Bij besluit van de Algemene Ledenvergadering kunnen bepalingen van dit huishoudelijk reglement, opgeheven, gewijzigd en/of aangevuld worden.

 4. en voorstel tot opheffing, wijziging of aanvulling dient minimaal één maand voor de desbetreffende ledenvergadering bij de secretaris te worden ingediend.

Het huishoudelijk reglement wordt geacht in werking te zijn getreden op 20 december 2013.

bottom of page